کنترل صنعت هوشمند در سال ۱۳۸۹ شروع به فعالیت نموده و تا کنون پروژه های متعدد بسیاری را انجام و در رزومه کاری خود به ثبت رسانده است .