کنترل صنعت هوشمند

موتور توبلار یا تیوبلار

نسل دوم موتور های کرکره برقی است .

از دو موتور مشابه توان کمتری برخوردار است . در اندازه های کوچکتر برای نصب پیشنهاد می شود

این موتور در خود لوله کرکره نصب میشود و تقریبا موتور قابل دید نیست .
از این رو این یک ویژگی بسیار بزرگ برای این موتور محسوب میشود.